Alex Kogan, Misha Tsiganov, Vladimir Kaminskiy, Artem Mendelenko in Libraria - Alfa Jazz Fest

28.06.2016 - Jam session Alfa Jazz Fest - 2016

Alexey Bogoliubov, Ihor Gnydyn - Alfa Jazz Fest

Jam session Alfa Jazz Fest - 24.06.2016
Alexey Bogoliubov - piano, Igor Hnydyn - drums