Lviv Hammond Trio

Lviv Hammond Trio

When: 8 november 2017
Begin: 20:00
Entry: 30 UAH
  • Kiril Abramov - keyboard
  • Bogdan Mukomela - drums
  • Taras Kushniruk - guitar